Lehrer

Lehrer im Dojo

Anna und Darius

Darius

2 Dan Aikido Kokusai Budo Koenkai
1 Dan Aikido Aikikai

Dojo Cho – NiRyuu Dojo
Aikido Ausbildung bei:
Jerzy Sapiela - 6 Dan Aikikai (seit 2016)
Edmund Kern - 8 Dan -Kyoshi- IMAF (2007 bis 2016)
Thomas Podzelny - 5 Dan Dento Iwama Ryu (2003 bis 2007)

Regelmäßige Lehrgänge bei:
Shihan Shigemi Inagaki - 8 Dan Aikikai
Hitohira Saito – Soke Dento Iwama Ryu, Kaicho Shin Shin Aiki Shuren Kai
Shihan Edmund Kern – 8 Dan IMAF, Kyoshi
Daniel Toutain Sensei – 6 Dan Iwama Ryu, 6 Dan Aikikai

Lehrgänge bei:
Hanshi Jean Paul Bindel - 9 Dan Kyusho Jitsu
Shihan Nobuyuki Watanabe - 8 Dan Aikikai
Shihan Katsuaki Asai - 8 Dan Aikikai
Shihan Ulf Evenas - 7 Dan Iwama Ryu, 7 Dan Aikikai
Miles Kessler Sensei - 6 Dan Aikikai

Mehrere Japanaufenthalte